Søfartsstyrelsen/ instruks.

Søfartsstyrelsen har fastsat regler for virksomhed og aktiviteter på vandet. Som udlejer og udlån af kajakker til demonstration, er vi forpligtet til at udforme en instruks. 
Instruksen skal kunne ses/ læses forinden aktiviteten, sådan at man er forberedt og selv er medansvarlig for det videre forløb. 
Derfor læs nedenstående. Kan forekomme lidt omstændelig, men sådan er reglerne:

Sikkerhedsinstruks for leje og lån, demo og kurser etc., af kajakker hos Roneklint Kajakcenter, Roneklintvej 12, Præstø. Reder Lars Trolle Jensen, Roneklintvej 12, Præstø.

Udarbejdet forår 2014. Opdateret maj 2023

1.
Denne instruks er gældende for leje/ lån af de til enhver tid benyttede kajakker i ovenstående virksomhed.

Ligeledes er instruksen også gældende for aktiviteter med instruktør og øvrige aktiviteter, da der som oftest vil være tale om lån af kajakker.

Denne instruks bedes læst inden turen.

Ved aftale om leje/ lån uden instruktør underskrives der forinden en aftale/ kontrakt, som primært omhandler ansvarsfordelingen. 

Lejer/ låner skal være fyldt 18 år, eller være i følgeskab med forælder/ værge som kan underskrive. Den der underskriver, tager samtidig ansvaret for at vedkommende og en evt. gruppe er bekendt med ansvarsfordelingen ved evt. tilskadekomst jvnf denne instruks.

2.
Kajakkerne skal være i land senest kl. 20.00 eller inden mørkets frembrud. Andet kan aftales. Ring, eller send en sms, hvis du bliver forsinket.
Sejladsen kan foregå hele året under hensyntagen til brugers oplysninger om erfaring og kvalifikationer.
Normalt vil almindelige aktivitetsmåneder være sommerhalvåret ca april til sept incl. hvor der ikke forventes særlige kvalifikationer. Tilpasses efter vejr og vandtemperatur.
I vinterhalvåret vil roning kunne accepteres hvis bruger kan godtgøre en fornuftig erfaring - herunder erfaring med vinterroning, samt at kunne håndtere egenredning. (Hvis flere roere også makkerredning) Det vurderes af udlejer.
Bruger er vejledt om at man kan leje/ låne tøj til modvirkning af hurtig nedkøling ved ophold i vandet.
Ved roning i vinterhalvåret anbefales det, at bruger er iført tørdragt. (Tørdragter er ikke en del af udstyret)

Roområdet er Præstø fjord og omegn. Fjorden kan krydses. Ved roning udenfor fjorden kan der ros kystnært rundt om Jungshoved og ved østsiden af Feddet. Max 100 m fra land.
Der kan aftales roning i andre områder hvis bruger kan godtgøre fornuftig erfaring samt at kunne håndtere egenredning. (Hvis flere roere også makkerredning) Udlejer skal være orienteret herom forinden sejladsen. 

Roeren/roerne skal respektere anvisninger fra Roneklint Kajakcenter som sker ved turens start med hensyn til vejledning om roområde kontra vejr, vind, årstid og udstyr.

3.
Præstø fjord og omegn, er et godt og stabilt roområde. Ikke voldsomt med vind, bølger og uberegnelige strømforhold. Derfor et godt område for både den rutinerede roer og den urutinerede som gerne vil prøve at opleve vand og kyst i kajak.
Men ofte er vejret anderledes på udturen end på hjemturen. Vejledning fra Roneklint Kajakcenter og denne instruks, vil derfor kun være vejledende. Vi ved heller ikke hvordan din/ jeres fysik er, ligesom vi heller ikke kan følge jeres handlinger. Og selv mindre bølger kan være krævende for en roer som ikke er rutineret. Balance og modvind kan være krævende over en længere distance.
Derfor - brug vandet med omtanke. “Læs vejret”, bedøm vandtemperaturen og tænk over, at det smukkeste sted at ro faktisk er tæt på kysten.
Og - vurder hvor langt du kan ro - hjemturen er lige så lang som udturen, men føles ofte længere...

4.
Beskrivelse af kajakken:
Den kajak du har med er en havkajak. Der vil være tale om et bredt udsnit af muligheder for valg af modeller fra Roneklint Kajakcenter. Den ene skal ikke fremhæves mere end den anden i denne sammenhæng, men der er en del forskelle i egenskaber og håndtering.

En kort opsummering:
Kajakken.
Ror kajakker holder retning og styres med fødderne.
Finnekajakker holder retning ved hjælp af den justerbare finne og styres med pagaj og krop.
Luger skal være tæt lukkede. Brug rummet under til bagage og lign. Pak sarte ting i vandtætte poser.
Liner langs siden er til at gribe i. Elastik til evt. udstyr på dækket.
Kajakken kan løftes i håndtag, men sæt også en arm under skroget - man ved aldrig om håndtaget holder.

Sørg for at fodstøtter er justeret inden du sætter den i vandet (Det er ok, at sidde i den f.eks. oppe i græsset)

Beskrivelse af udstyret.
Dette er udstyret som medfølger:
Pagajer. ( De er forskellige. Spørg i butikken.)
Reservepagaj - sjældent de går i stykker, men det kan jo ske at en pagaj driver væk.
Tøj - spørg i butikken.
Veste - 3 str.- sørg for at få en der passer både vægt og pasform. Det er svømmeveste - ikke redningsveste. Opdrift 50 N,(Hvilket er 50 % af en standard redningsvest. Ingen krave som holder hovedet oppe i vandet ved bevidstløshed)
Skørt - bruges til at undgå vand i kajakken og du sidder mere lunt.
Bemærk: stroppen foran på skørtet skal altid være synlig. Ved kæntring hiver du i denne og trykker dig ud af kajakken. Normalt vil du automatisk glide ud af kajakken ved kæntring, men det kan være en ubehagelig oplevelse, hvis stroppen er gledet ind under skørtet.
2 slags skørt - nylon og neopren. Brug nylon hvis du ikke er erfaren.

Pumpe - bruges til at tømme kajakken efter kæntring eller ved almindelig lænsning.

Paddlefloat - bruges ved selvredning. (Hvis man ved hvordan)

Slæbeline - bruges til at trække en makker, men også som svømmeline hvis du ror alene og skal bugsere dig selv og kajak ind til land. Spørg i butik.
Sikkerhedsudstyr tilpasses antal af roere og erfaring. Du vil normalt ikke få en paddlefloat med hvis du ikke ved hvordan den bruges, ligesom der heller ikke medfølger alt sikkerhed til alle roere i en gruppe, da det formodes ikke at blive aktuelt for alle.

Hertil evt. andet udstyr f.eks. vandtætte poser. Spørg i butik.

Der vil ikke være nødraketter og blus ombord, da der ikke kan være sikkerhed for håndteringen fra gang til gang. Udlejer kan derfor ikke tage ansvar for at det fungerer.

På demonstrationsdage vil udstyret være begrænset, da det forudsættes, at roningen sker i synsafstand og er ganske kortvarig. Se dette afsnit på hjemmesiden.

5.
Instruktører.
Leje/ lån af kajak vil som oftest foregå på egen hånd. Oplys forinden om din/jeres erfaring med kajak, og om der ønskes vejledning inden turen.
Instruktører i Roneklint Kajakcenter har gennemgået egnet uddannelse suppleret med bred erfaring ud fra en vurdering af reder.

6.
Redning/ assistance.

Hvis alt går galt eller der er tale om tilskadekomst ring 112. Oplys at du/ I er gået ud fra stranden ved strandskilt P 207 og forklar hvor du derefter ca. opholder dig. Er du/ i gået vest eller øst. Til Feddet etc.

Det vil altid være dejligt hvis kajak og udstyr bjærges, men dit liv er det vigtigste.
Hvis du har erfaring til det, brug egen eller makkerredning.
Hvis du ikke har erfaring eller bliver usikker/ træt, så søg ind til land. Brug evt. trækline. Bind den ene ende til kajakkens forende og tag den anden rundt om skulder - ikke hals - og svøm med kajakken i land. De fleste steder i Præstø Fjord kan man let nå land hvis man ror kystnært.

Denne instruks kan ikke give en udførlig instruktion for redning. Til dette er du nødt til at øve dig, søge oplysninger samt evt. tage et egnet kursus.

7.
Instruktion/ ansvar.
 Det er lejers ansvar at have læst denne instruks, ligesom det alene er lejers ansvar, hvis der sker uheld på vandet. Men du/i kan få al den instruktion i ønsker forinden turen.

8.
Ved leje/ lån gives der en kort mundtlig instruktion ved aftalens indgåelse. Der kan derudover på anmodning gives en kortere men mere udførlig praktisk instruktion omkring kajak og udstyr. Derefter er det på egen hånd og dit - og evt. gruppes, eget ansvar. Andet kan evt. aftales.
Kurser og ture m vejledning etc., er også på eget ansvar, men under vejledning. Dette er dog en meget begrænset aktivitet.
Roneklint Kajakcenter har en forsikring, men denne har begrænset dækning. Se hjemmeside.

Så ligesom med så meget andet her i livet, så har du selv et ansvar, men du kan søge hjælp og vejledning og blive både klogere og mere erfaren. Stil gerne spørgsmål. Også inden turen på mail f.eks.

Denne instruks opdateres løbende ud fra de tilbagemeldinger der kommer fra brugerne, samt de erfaringer der høstes undervejs.

Med venlig hilsen og ønske om god turoplevelse.
Lars Trolle Jensen


Maritime Administration / Safety instructions

The Danish Maritime Authority has laid down rules for activities on the water. As a landlord, and loaner of kayaks for demonstration, we are required to draft an instruction.

The instruction must be seen / read before the activity, so that you are prepared and co-responsible for the further progress.

Therefore, read below. May seem a bit cumbersome, but here's how the rules are:

Safety instructions for rent and loans, demo and courses etc., of kayaks at Roneklint Kayak Center, Roneklintvej 12, Præstø. 

Owner Lars Trolle Jensen, Roneklintvej 12, Præstø.

Prepared Spring 2014. Updated August 2019.

1.

This instruction applies to the rental / loan of the kayaks used at any given time in the above business.

This instruction is also applicable to courses and other activities.

Please read this instruction before the tour.

In the case of a lease / loan without an instructor, an agreement / contract is signed beforehand, which primarily deals with the distribution of responsibilities.

The tenant / borrower must be over 18 years of age, or be accompanied by a parent / guardian who can sign. At the same time, the signatory takes the responsibility of the person and group.

2.
The kayaks must be ashore latest 20.00 or before dark. Others can be agreed upon. Call or send a text message if you are delayed.

Sailing can take place throughout the year, taking into account user information about experience and qualifications.

Normally, regular activity months will be the summer months approx April to Sept incl. where no special qualifications are expected. Adapted to weather and water temperature.

In the winter, paddling will be acceptable if the user can demonstrate a sensible experience and be able to handle self-rescue. (If more paddlers also rescue mate)

User is advised that one can rent / borrow clothes to counteract the rapid cooling down when staying in the water.

When paddling during the winter season, it is recommended that the user wear a dry suit. (Dry suits are not part of the equipment)

The paddling area is Præstø fjord and its surroundings. The fjord can be crossed. When rowing outside the fjord, the route can be the coast of Jungshoved and at the eastern side of the Fed. Max 100 m from land.

Paddling can be agreed in other areas if the user can demonstrate acceptable experience and be able to handle self-rescue. (If several paddlers also rescues mate) The landlord must be informed of this before the trip.
The paddlers must comply with instructions from the Roneklint Kayak Center, which will take place at the start of the tour with regard to room area guidance versus weather, wind, season and equipment.

3.
Præstø fjord and the surrounding area is a good and stable paddling area. Not violent with winds, waves and erratic current conditions. Therefore, a good area for both the experienced paddler and the unexperienced who would like to try to experience water and coast in kayaking.

But often the weather is different on the way out than on the return trip. Guidance from the Roneklint Kajak Center and this instruction will therefore be for guidance only. We also do not know what your / yours physique is, nor can we follow your actions. And even smaller waves can be demanding for a non-experienced rower. Balance and headwinds can be demanding over a longer distance.

Therefore - use the water carefully. "Read the weather", rate the water temperature and think that the most beautiful place to paddle is actually close to the coast.

And - consider how far you can go - the return trip is as long as the trip out, but often feels longer ...

4.
Description of kayaks:

The kayak you carry is a sea kayak. There will be a wide range of options for choosing models from the Roneklint Kajak Center. One should not be highlighted more than the other in this context, but there are some differences in characteristics and handling.

Summary:

The kayak.

Rudder kayaks hold direction and are controlled with their feet.

Skeg kayaks hold direction using the adjustable skeg and are controlled with paddle and body.

Hatches must be tightly closed. Use the space below for luggage etc. Pack delicate items in waterproof bags.

Lines along the side are for grip. Other equipment, pumt, waterbottle etc. can be placed on the deck under shock cord

The kayak can be lifted in handles, but also put an arm under the hull - you never know if the handle holds.

Make sure the footrests are adjusted before putting the kayak in the water. 

Description of the equipment.:

This is standard equipement as follows:

Paddles. (different angles. Ask in the store.)

Reserve paddle - rarely they break, but it can happen that a paddle drives away.

Clothing - ask at the store.

Rescuewests - 3 sizes - make sure you get one that fits both weight and fit. It's only for swim - not a lifejacket. Buoyancy 50 N, (Which is 50% of a standard life jacket. No collar that holds your head up in the water when unconscious)

Skirt - Used to avoid water in the kayak and you are more comfortable.

Note: The strap at the front of the skirt must always be visible. If you turn around, you pull into this and push yourself out of the kayak. Normally, you will automatically slip out of the kayak by tilting, but it can be an unpleasant experience if the strap is slipped under the skirt.

2 kinds of skirt - nylon and neoprene. Use nylon if you are not experienced. Neoprene can be used on courses under guidance.

Pump - used for emptying the kayak.

Paddle float - used for self-rescue. (If you know how)

Towing line - used to tow a mate, but also as a swimming line if you row alone and have to tow yourself and kayak ashore. Ask in store.

Safety equipment is adapted to number of paddlers and experience. You will not normally get a paddle float with you if you do not know how it is used, nor will all security be included for all paddlers in a group, as it is not supposed to be relevant for everyone.

Other equipment - waterproof bags etc. Ask in store.

There will be no emergency rockets and flares aboard, as you can not be sure of handling from time to time. Therefore, the landlord cannot take responsibility for its functioning.

5.
Instructors.

Rental / loan of kayak will usually take place on your own.

For courses, the maximum number will be 8 people per instructor.

Instructors at the Roneklint Kayak Center have undergone appropriate training supplemented with broad experience.

6.
Rescue / assistance.

If everything goes wrong or there is an injury call 112. Inform that you have left the beach at beach sign P 207 and explain where you are now. Have you gone west or east. To Feddet etc.

It will always be nice if kayaking and equipment are safe, but your life is the most important thing.

If you have no experience in entering the kayak after tipped, or become insecure / tired, search for land. Use if necessary the towline. Tie one end to the front of the kayak and take the other around the shoulder - not neck - and swim with the kayak ashore. Most places in Præstø Fjord can easily be reached by shoreline.

This instruction cannot provide a detailed rescue instruction. For this you need to practice, and seek information.

7.
Instruction / responsibility.

In the case of courses, trips, etc., the instruction is given on an ongoing basis. Both on land and on the water.

8.
For rent / loan, a short instruction is given. In addition, a shorter but more detailed practical instruction on kayaking and equipment can be provided upon request. Then it's on your own. If you need further instructions. Ask in shop or by mail.

Roneklint Kayak Center has insurance, but this one has limited coverage. See website.

Many things can happen in your life, you have a responsibility yourself, but you can seek help and guidance and become both wiser and more experienced. Feel free to ask questions.

This instruction is updated on the basis of feedback from users as well as experiences gained along the way.

Sincerely, and wish for a good paddling experience.

Lars Trolle Jensen


Produkter
Mærker
Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev


Din Indkøbskurv er tom